« Back to Glossary Index

デミニマスルール許容限度と同義語。
解説はデミニマスルールを参照。

« Back to Glossary Index